Счетоводни услуги

Пълно счетоводно обслужване на абонаментен принцип


- Изготвяне на индивидуален сметкоплан , съобразен със спецификата на фирмената дейност;
- Разработване на счетоводна политика; 
- Съставяне на първични документи;
- Вторична обработка на счетоводната документация на лицензиран програмен продукт;
- Съставяне на данъчен и счетоводен амортизационен план;
- Изготвяне на дневници и справки декларации по ЗДДС;
- Изготвяне на VIES декларация;
- Попълване на Интрастат декларации и дневник
- Попълване на декларации по Закона за местните данъци и такси;
- Попълване на патентни декларации за физически лица и ЕТ
- Попълване на декларации и отчети за БНБ;
- Изготвяне на годишни и регулярни отчети за НСИ;
- Попълване на искания за издаване на документи от НАП;
- Изготвяне на Годишни данъчни декларации за ФЛ и ЮЛ;
- Попълване на справка за ФЛ, получили доходи, различни от трудови през годината;
- Съставяне на периодични и годишни финансови отчети по националните и международни счетоводни стандарти и публикуването им в Търговския регистър;